Zoeken

  Algemene voorwaarden 

   

  Truck Door Service Nederland BV

  Notelstraat 45 A
  5085 ET Esbeek

  tel: 013-5167057

  fax: 013-5167058

   

  ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP VERKOOP EN LEVERING VAN ZAKEN EN UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN DOOR:

  TRUCK DOOR SERVICE NEDERLAND B.V., GEVESTIGD: Notelstraat 45A, 5085ET TE ESBEEK.

   

  ARTIKEL 1

  ALGEMEEN                                                                                                                                         

  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle opdrachten van Truck Door Service Nederland B.V. (hierna te noemen TDS Nederland) tot verkoop en levering door TDS Nederland van zaken en uitvoering door TDS Nederland van werkzaamheden, en op alle overeenkomsten ter zake.

   

  1.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij, opdrachtgever of afnemer  (hierna: “afnemer”) van TDS Nederland wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

   

  1.3 Op een van de onderhavige voorwaarden afwijkende bedingingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan, indien en  voor zover deze door TDS Nederland schriftelijk zijn aanvaard.

   

   

  ARTIKEL 2   OFFERTES

  2.1 Alle offertes, daaronder begrepen de eventuele toegevoegde bijlagen en prijsopgaven van TDS Nederland zijn vrijblijvend. Aanvaarding van bestellingen geschiedt middels schriftelijke opdrachtbevestiging door TDS Nederland.

   

        2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6, zijn in catalogi, brochures, werktekeningen, schema’s, maat- en        

                   gewichtsopgaven en dergelijke, opgenomen gegevens en tekeningen slechts verbindend voor TDS Nederland indien  

                   en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

   

   

  ARTIKEL 3   OVEREENKOMST

   

  3.1 Een overeenkomst met TDS Nederland komt niet eerder tot stand dan nadat TDS Nederland in een schriftelijke orderbevestiging, de order van de afnemer heeft geaccepteerd.

   

  3.2   De overeenkomst komt tot stand op de dag dat TDS Nederland het contract heeft ondertekend.

   

  3.3 Aanvullende en afwijkende bepalingen zijn voor TDS Nederland slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk door TDS Nederland zijn geaccepteerd.

   

  3.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met TDS Nederland medewerkers binden TDS Nederland niet dan nadat en voor zover zij door TDS Nederland schriftelijk worden bevestigd.

   

  3.5 De afnemer dient uiterlijk binnen 8 dagen na dagtekening van de schriftelijke opdrachtbevestiging van TDS Nederland zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk aan TDS Nederland kenbaar maken, bij gebreke waarvan hij zal worden geacht met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan.

   

   

  ARTIKEL 4   PRIJZEN

   

  4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de door TDS Nederland opgegeven of met TDS Nederland overeengekomen prijzen af fabriek, derhalve exclusief BTW, verzend en vrachtkosten, kosten van verzekering en exclusief eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen, dan wel een andere heffingen.

   

  4.2 Door TDS Nederland opgegeven of met TDS Nederland overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de offerte, dan wel orderbevestiging geldende kostprijs, op de bij TDS Nederland bekende uitvoeringsomstandigheden bij afnemer en op een ononderbroken fabricagegang. Indien na de schriftelijke orderbevestiging kostprijsbestanddelen, zoals bijvoorbeeld de prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen en grondstoffen, lonen, sociale lasten en overheidslasten, waarop TDS Nederland haar verkoopprijs heeft gebaseerd, worden verhoogd, voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, heeft TDS Nederland het recht om de verhoging aan de afnemer door te berekenen.

   

  4.3 TDS Nederland is bevoegd om het door haar verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook indien deze niet schriftelijk is verstrekt en de prijs daarvan niet schriftelijk is overeengekomen.

  De toepasselijkheid van  art. 7a: 1646 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkoop en levering van zaken en uitvoering van werkzaamheden door TDS Nederland B.V.

   

  4.4 De prijzen van TDS Nederland zijn voorts erop gebaseerd dat de installaties op vooraf overeengekomen datum en zonder stagnatie kan plaatsvinden.

   

   

  ARTIKEL 5 VERPAKKING

   

  5.1 Verpakking voor verzending van producten binnen Nederland wordt door TDS Nederland verzorgd en is in de verkoopprijs begrepen; zulks op de voor TDS Nederland voordeligste wijze.

   

  5.2   Indien door de afnemer afwijkende verpakkingen wordt verlangd, zullen de kosten hiervan in rekening worden gebracht.

   

   

  ARTIKEL 6   UITVOERING

   

  6.1 Catalogi en prospectussen en de daarin opgenomen beschrijvingen, kwaliteiten, gewichtsopgaven en dergelijke gegevens zijn verblijvend.

   

  6.2 Specificaties zoals deze voorkomen op de gegevensbladen van TDS Nederland zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat TDS Nederland hiervan vooraf melding behoeft te doen, en binden haar niet.

   

  6.3 TDS Nederland is gerechtigd door haar te kiezen onderaannemers voor installatie, reparatie of onderhoud in te zetten, zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te behoeven van de afnemer.

   

  6.4 Indien is overeengekomen dat TDS Nederland de installatie van de te leveren producten zal verzorgen, dienen vooraf door, en voor rekening van de afnemer, en volgens de instructie van TDS Nederland de noodzakelijke voorzieningen te worden getroffen. Door TDS Nederland gemaakte kosten, ten gevolge van het niet juist opvolgen van vernoemde instructie, zullen door TDS Nederland aan de afnemer in rekening worden gebracht.

   

   

  ARTIKEL 7   LEVERING

   

  7.1 De door TDS Nederland te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeven van de afnemer de fabriek of het magazijn van TDS Nederland of van door haar ingeschakelde derden hebben verlaten.

   

  7.2 De tussen TDS Nederland en de afnemer overeengekomen levertijd gaat in, nadat over alle technische details overeenstemming is bereikt, aan betalingsvoorwaarden is voldaan, en de door de afnemer ondertekende opdracht bevestiging en werktekeningen  retour zijn ontvangen.

   

  7.3 Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer niet het recht op enige schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende eigen verplichtingen.

   

  7.4   De levertijd wordt in elk geval verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht.

   

  7.5 Indien de zaken na het verstrijken van de levertijd niet door de afnemer zijn afgenomen, staan deze  te zijner beschikking en voor zijn rekening en risico.

   

  7.6 TDS Nederland heeft het recht om in gedeeltes te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

   

  7.7 Voor overschrijding van de levertijd aanvaardt TDS Nederland geen enkele aansprakelijkheid en overschrijding geeft derhalve geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders is bedongen.

   

   

  ARTIKEL 8 VERZENDING

   

  8.1 Verzending van de zaken komt in beginsel voor rekening van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dat de kosten van verzending voor rekening van TDS Nederland komen, geschiedt zulks op de voor haar voordeligste wijze en datum. Indien op verzoek van de afnemer een andere wijze van verzending wordt gevolgd, komen eventuele meerkosten voor zijn rekening.

   

   

  ARTIKEL 9 RISICO EN EIGENDOMSOVERGANG

   

  9.1 Het risico voor door TDS Nederland te leveren zaken is voor de afnemer, vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden, zoals bedoeld in artikel 7.1

   

  9.2 Alle door TDS Nederland geleverde zaken blijven eigendom van TDS Nederland tot aan het moment van algehele voldoening vanaf hetgeen TDS Nederland in verband met de onderliggende overeenkomst van de afnemer heeft te vorderen; schade, kosten en rente daaronder begrepen.

   

   

  ARTIKEL 10 BETALING

   

  10.1   Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuur datum, zonder enige aftrek, op een door TDS Nederland aan te geven rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

   

  10.2   TDS Nederland is te allen tijde gerechtigd, voordat de levering plaatsvindt of teneinde de levering voort te zetten, (aanvullende) zekerheden te verlangen van de afnemer voor het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.

   

  10.3   De afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.

   

  10.4   Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het voorgaande voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle overige vorderingen van TDS Nederland op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en treed ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.

  Met ingang van de dag waarop de afnemer in verzuim is, is hij over de verschuldigde bedragen aan TDS Nederland een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand  voor een hele maand zal worden gerekend.

   

  10.5   Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning van enige vorderingen op de afnemer, voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst, komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 10% van de hoofdsom, vermeerderd met rente en gemaakte voorschotten en verschuldigde belasting te bedragen, onverminderd het recht van TDS Nederland, om de daadwerkelijk gemaakte kosten van inning te vorderen.

   

  10.6   In geval van geschillen, hetzij over het aan de afnemer in rekening gebrachte bedrag, hetzij over de deugdelijkheid van het geleverde, is de afnemer op eerste betreffende verzoek gehouden zekerheid te stellen voor volledige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, vermeerderd met de rente en kosten door middel van een ten gunste van TDS Nederland af te geven bankgarantie.

   

   

   

   

   

   

   

   

  ARTIKEL 11   OVERMACHT

   

  11.1   Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van TDS Nederland zoals staking en bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, defect aan machinerieën, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, materialen, hulpstoffen en/of energie, vertraagd of uitblijven van leveringen door toeleveranciers, transportstoringen, import- en exportbeperkingen, ongevallen etc. Voorts wordt onder overmacht in ieder geval verstaan epidemieën, mobilisatie, natuurrampen en vorstverlet.

   

  11.2   Indien TDS Nederland door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen is zij, naast het recht de uitvoering hiervan op te schorten, voor de duur van de overmachtsituatie, ten allen tijde gerechtigd de overeenkomst voor het door overmacht getroffen gedeelte eenzijdig geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

   

   

  ARTIKEL 12   GARANTIE

   

  12.1   TDS Nederland staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verwerkte materialen en voor de juiste installatie van haar producten, zulks te hare beoordeling en gedurende de in de opdracht overeengekomen garantietermijn.

   

  12.2     Ieder recht op garantie vervalt, indien:

   

  a. de zaken zijn veranderd of bewerkt door de afnemer of door derden;

  b. de door TDS Nederland gegeven aanwijzingen met betrekking tot het gebruik, opslag, plaatsing, etc. van de geleverde  

      zaken niet exact zijn opgevolgd;

  c. de zaken zijn beschadigd wegens onachtzaamheid of ongeval;

  d. klachten omtrent functioneren of verborgen gebreken TDS Nederland niet binnen de garantietermijn hebben bereikt.

  e. de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.

   

  12.3   TDS Nederland is nimmer verplicht tot vergoeding van schade ontstaan door verkeerde of onvoldoende uitvoering van de order, noch voor schade die het gevolg is van onjuist functioneren van de door TDS Nederland geleverde en/of geïnstalleerde goederen, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de zijde van TDS Nederland.

   

  12.4   Afnemers verbinden zich TDS Nederland te vrijwaren voor alle aanspraken, welke derden tegen haar geldend zouden kunnen maken, met betrekking door TDS Nederland geleverde en/of geïnstalleerde goederen.

   

  12.5   Indien TDS Nederland ter plaatse aard en omvang van de schade dient vast te stellen, dan worden de daaraan verbonden kosten aan de afnemer in rekening gebracht, tenzij er sprake is van garantie.

   

   

  ARTIKEL 13   RECLAMES

   

  13.1   Reclames betreffende uitvoering van de door TDS Nederland verrichte werkzaamheden, dienen schriftelijk binnen 14 dagen na voltooiing van het werk te geschieden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens TDS Nederland vervalt.

   

  13.2   Reclames ter zake van beschadiging van de door TDS Nederland geleverde zaken dienen op de vrachtbrief  te worden vermeld en binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan TDS Nederland te worden bevestigd, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens TDS Nederland vervalt.

   

  13.3   Reclames ter zake van bij levering niet uiterlijk waarneembare gebreken, die zich binnen de in de opdracht genoemde garantietermijn manifesteren, dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschiedden binnen 8 dagen na het optreden van deze gebreken, onder vermelding van leveringsdatum en leveringbonnummer, en met een behoorlijke motivering van het gebrek, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens TDS Nederland vervalt.

   

  13.4   De door TDS Nederland aan de afnemer gezonden facturen worden geacht te zijn goedgekeurd, tenzij daartegen binnen 8 dagen na verzenddatum schriftelijk is gereclameerd.

   

  13.5   Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

   

  13.6   TDS Nederland dient door de afnemer in de gelegenheid te worden gesteld de klachten te onderzoeken.

   

  13.7   Retourzending van de zaken kan slechts geschieden na voorafgaande goedkeuring van TDS Nederland.

   

  13.8   Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de afnemer, en dient TDS Nederland binnen 30 dagen na datum van goedkeuring te bereiken, tenzij anders is overeengekomen.

   

  13.9   Bij een door de afnemer bewezen gegronde reclame kan TDS Nederland te hare keuze de onderdelen of zaken, waarop de reclame betrekking heeft, repareren of vervangen.

   

   

  ARTIKEL 14   AANSPRAKELIJKHEID 

   

  14.1   De aansprakelijkheid van TDS Nederland voor eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden is beperkt tot het nakomen van de in de vorige artikelen  omschreven garantie.

   

  14.2   TDS Nederland is slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan tengevolge van gebreken in de door haar geleverde zaken en de door haar uitgevoerde reparaties of andere werkzaamheden, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar zijde of opzet door haar werknemers. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van TDS Nederland voor schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst, uitgesloten.

   

  14.3   Behoudens opzet van TDS Nederland, is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.

   

  14.4   In alle gevallen waarin TDS Nederland gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te hare keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden, waardoor, of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien schade gedekt door een verzekering van TDS Nederland, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

   

  14.5   De werknemers van TDS Nederland of door TDS Nederland voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.

   

  14.6   Iedere vordering tegen TDS Nederland vervalt door  het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vorderingen.

   

  14.7 De afnemer zal TDS Nederland, haar werknemers, en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen, vrijwaren van ieder aanspraak van derden in verband met de uitvoering door TDS Nederland van de overeenkomst in zoverre die aanspraken meer of anders  zijn dan die welke de afnemer toekomen jegens TDS Nederland.

   

   

  ARTIKEL 15 ONTBINDING/ANNULERING

   

  15.1   Indien en zodra de afnemer of een leverancier één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, is TDS Nederland gerechtigd haar verplichtingen op te schorten en de overeenkomst, zonder ingebrekestelling, door middel van een schriftelijke verklaring en met onmiddellijke ingang te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en interest te vorderen.

   

  15.2   Een eventuele annulering door de afnemer van een order of overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, kan slechts geschieden na schriftelijke instemming van TDS Nederland. Ingeval van annulering, zoals hiervoor bedoeld, is de afnemer aan TDS Nederland verschuldigd:

   

  a. de verkoopprijs van de op dat moment van annulering gerede producten.

      b. de door TDS Nederland gemaakte directe en indirecte kosten, vermeerderd met de winsten over de gehele order, ten

      aanzien van de nog niet gerede producten ten tijde van de annulering.

   

   

  ARTIKEL 16   RECHTEN VAN INDUSTIRIEELE EN COMMERCIELE EIGENDOM

   

  16.1   Tekeningen, bestekken en ander bescheiden, behorende bij een aanbieding of betrekking hebbende op een opdracht of koopovereenkomst, zijn en blijven eigendom van TDS Nederland en mogen behoudens onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet openbaar worden gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk worden nagebootst of aan derden worden afgegeven. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden gebruikt ter verbetering van eigen producten.

  Aanvrager, koper en/of opdrachtgever zijn aansprakelijk voor schade, welke TDS Nederland lijdt en/of  zal lijden tengevolge van overtreding van het hierboven in dit lid omschreven verbod. De hierboven genoemde bescheiden moeten op eerste aanvrage aan TDS Nederland worden teruggegeven.

   

   

  ARTIKEL 17   GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

   

  17.1   Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht middels arbitrage door een door beide partijen in onderling overleg aan te wijzen arbiter, te houden in s-Hertogenbosch overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, bevoegd een arbiter te benoemen op verzoek van één der partijen.

   

  17.2   Op de krachtens deze Algemene Voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds uitsluitend Nederlands recht van toepassing.